INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU PRI UDELENÍ SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto informácie Vám poskytuje fyzická osoba ubytovateľ, ktorým je Mária Porubänová,         ( ďalej len ubytovateľ) so sídlom: 032 04 Jakubovany 47,  ktorá zbiera Vaše osobné údaje na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý ste ubytovateľovi poskytli stlačením na tlačidlo „súhlasím“ pri rezervácii ubytovania na internetovej stránke.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Ubytovateľ  zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, pre ktorý sa Vaše osobné údaje zbierajú, na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov iba na nasledujúci účel:

 • evidencia ubytovaných hostí v knihe ubytovaných, pre potreby obecného úradu (ubytovací poplatok), daňového úradu (Zákon o účtovníctve), Štatistického úradu SR.

Právny základ, na základe ktorého ubytovateľ spracúva Vaše osobné údaje na uvedený účel, je daný:

 • podľa Článku 6 bod 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), t.j. že ste vyjadrili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Ubytovateľ  bude zároveň na základe Vášho súhlasu, ktorý bol poskytnutý na uvedený účel spracovať Vaše osobné údaje len prostredníctvom nasledujúcich spracovateľských operácii:

 • získanie Vašich osobných údajov;
 • zaznamenanie Vašich osobných údajov;
 • uchovávanie Vašich osobných údajov;
 • prehliadanie Vašich osobných údajov;
 • vymazanie a likvidácia Vašich osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Ubytovateľ získava Vaše osobné údaje, s ktorých spracovaním ste vyjadrili súhlas len z nasledujúcich zdrojov:

 • z objednávky, ktorú ste poslali prostredníctvom elektronického formuláru, mailom, alebo telefonicky;
 • z osobných údajov, ktoré ubytovateľ získal z Vášho občianskeho preukazu, pri zapísaní zákazníka do knihy ubytovaných hostí.

Ubytovateľ zbiera na splnenie účelu, pre ktorý ste  poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov len nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje – meno a priezvisko.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa bydliska..

Informácia o tom, komu ubytovateľ Vaše osobné údaje poskytuje

Ubytovateľ poskytuje Vaše osobné údaje získané na základe Vami udeleného súhlasu len pri kontrolách daňového a obecného úradu a Štatistického úradu SR.

Doba uchovávania osobných údajov získaných na základe súhlasu

Ubytovateľ bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu, pre ktorý ste  poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Ubytovateľ uchováva Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov (Zákon o účtovníctve) od udelenia súhlasu. Následne ubytovateľ Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu.

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte po overení Vašej totožnosti:

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý;
 • požadovať od ubytovateľa  prístup k svojím osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov – máte právo aby ubytovateľ  bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje doplnil;
 • vymazanie osobných údajov – máte právo požadovať aby ubytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; odvoláte súhlas, na základe ktorého ubytovateľ osobné údaje spracúva; alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • obmedzenie spracovania osobných údajov– ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať;
 • prenesenie osobných údajov – ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov – ak zistíte,  alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu – ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u ubytovateľa fyzickej osoby, a to telefonicky na linke: 0903 171 341, poslaním e-mailu na adresu: milanporuban@gmail.com,  alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: 03204 Jakubovany 47. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.         Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej alebo emailovej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, emailovú adresu/adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať. Odvolanie môžete adresovať na náš email: milanporuban@gmail.com,  alebo na  adresu: 03204 Jakubovany 47.                                                                   Váš vlastnoručný podpis (ak to posielate poštou).